แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๗
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 2567

คำชี้แจง


แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการและการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น

 
0
0%
100